Регистрирайте се сега и вземете своята клубна карта.

Общи условия

 
 
ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

І . Правила и условия при записване

1. Записване
Записването е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на „Бек Райзен”. Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за записване / резервационна бланка / и внасяне на депозит или цялостно плащане / за Рекламните екскурзии / .
2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на Потребителя, Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуемите от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.
3. Цени и плащане
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на „Бек Райзен”.
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок. За Рекламни екскурзии виж по долу.
3.3. Окончателно плащане: 30 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. Цените са калкулирани по фиксинга на БНБ - евро/лев.
3.5. Увеличението на цената е възможно : при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база фиксинга на БНБ евро/лев 20 дни преди деня на пътуването.
4. Права и задължения на страните
4.1. Туроператорът се задължава :
4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. да осигури задължителна застраховка на Потребителя “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната в стандартните условия на Застрахователно Акционерно Дружество „АРМЕЕЦ” и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” преди началото на пътуването.
4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването.
4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
4.2.2.В случай, че Туроператорът се откаже от договора по други причини, извън посочените в т.4.2.1.,които не са резултат от непреодолима сила или друго събитие, стоящо извън волята и властта на Туроператора и което прави невъзможно провеждането на пътуването, Туроператорът незабавно възстановява на Потребителя всички заплатени за пътуването суми и му заплаща неустойка в размер на внесения първоначален депозит.
4.3. „Бек Райзен” има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ с „АРМЕЕЦ” ЗАД, Сертификат към застр. полица № 19 100 1315 0000826752 / валидна от 00:00 ч. на 15.06.2019 до 24:00 ч. на 14.06.2020 Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1. При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи / задграничен паспорт / , оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
4.4.1.1. Валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването - когато пътувате в или през страни извън територията на Европейския съюз.
4.4.1.2. Валидна лична карта - можете да пътувате само с нея, само в случай, че се движите, без да напускате територията на Европейския съюз.
4.4.1.3. Европейска здравна карта - осигурява регламентираните при издаването й медицински услуги на територията на Европейския съюз.
4.4.1.4. Валидна шофьорска книжка (ако имате намерение да взимате кола под наем);
4.4.2. За лица под 18 г. с български задгранични паспорти, които пътуват сами или с единия от родителите си е необходима нотариално заверена декларация оригинал и копие от родителя (родителите), който не пътува, че е съгласен детето им да пътува в чужбина за посочения период и направление, с телефон на нотариуса и име на лице, носещо отговорност за детето по време на пътуването; За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или на английски език.
При неизпълнение на условията от т. 4.4.1. и т. 4.4.2. , „Бек Райзен” не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
4.4.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.4.4. Да спазва законите на страната, за която пътува.
4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.5. Потребителят има право:
4.5.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 60 лева, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето

5., Отговорност на Страните
5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по Договора , той се задължава да компенсира Потребителя по надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100% от стойността на тези услуги.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи / платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други /. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно :
5.4.1. забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини
5.4.2. анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя
5.4.3. загуба или повреда на багажа по време на пътуването
5.4.4. отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя
5.4.5. недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.5. Бек Райзен не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор , ако причините за това се дължат на :
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя , Туроператорът удържа следните неустойки :
5.7.1. при пътуване в чужбина :
а) до 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки
б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.
г) от 29 до 15 дни преди датата на пътуването – 50% от стойността на пътуването
д) до 14 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването
д) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването
5.7.2. при пътуване в страната :
а) до 20 дни преди датата на пътуването – без неустойки
б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита
в) от 13 до 7 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването.
д) по-малко от 3 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.
5.7.3. при пътуване на Рекламни екскурзии :
а) до 6 дни преди датата на пътуването – без неустойки
б) по-малко от 6 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

6. Спорове и рекламации.
6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или не точно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
6.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
7. Редът за изменение и прекратяване на договора.
7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

ІІ. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ

1. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ СЪС САМОЛЕТ
1.1. Когато правите резервация за самолетен билет е необходимо да знаете: трите имена на пътниците на латиница, както са изписани в документа за самоличност, с който ще се пътува.
1.2. Документ, удостоверяващ възрастта Ви – в случай, че ползвате отстъпка за студент, пенсионер или младеж.
1.3. Ако вече имате направена резервация, можете лесно и удобно да проверите точният час, терминал и всичко останало, необходимо ви за комфортно пътуване от посочения линк: https://www.checkmytrip.com/ Въведете номера на Вашата резервация – номерът се състои от 6 символа: букви и цифри; Въведете Вашата Фамилия – без малкото Ви име или други инициали, по същия начин, по който е изписана на билета.
Ако полетът Ви е от летище София можете да получите актуална информация и на адрес: https://www.sofia-airport.bg/
1.4. Всички часове на полети-при цитиране на разписания и изписани в билета, са в местни времена.
1.5. Регистрацията за полет става на гишета на авиокомпаниите, определени със знака на авиокомпанията и полетния номер. Те са отворени два часа преди определеното време за излитане за международни полети и един час преди полет за полети по вътрешни линии. Обработката приключва 30 мин. преди излитане.
1.6. Пътник, не спазил часовете за регистрация за полет, губи правото си върху резервацията си.
1.7. При най-често прилаганите тарифи, пътникът няма право на безплатна промяна. Някои от тарифите, които се предлагат, позволяват презаверяване със заплащане на съответната глоба. Препоръчваме ви да се информирате за тези условия, при закупуване на билета.
1.8. Пътниците носят отговорност за валидността на своите документи.
1.8.1. За страните от Шенген са необходими двупосочен билет, валиден задграничен паспорт поне 6 м., медицинска застраховка и адрес на пребиваване.
1.8.2. Информирайте се за необходимостта от входна виза за страната, до която искате да летите. Пътниците не се допускат до полет, ако нямат такава, за страните в които се изисква виза!!!
1.9. Регистриран багаж - на пътниците е разрешено да превозват безплатно регистриран багаж, в рамките на определени норми / размери и килограми /, които са различни за отделните авиокомпании, клас или маршрут. Справка за максималното тегло на багажа (без доплащане) ще получите при закупуване на самолетния билет. “Свръх” багажът се заплаща допълнително от пътника на летището по тарифа, определена от авиокомпанията.
1.9.1. Бебета и деца до 2 години нямат право на безплатно норма багаж, освен преносимо бебешко кошче и / или сгъваема детска количка и бебешка храна за полета.
1.9.2. Ръчен багаж - на пътниците е разрешен безплатен превоз на ръчен багаж в пътническата кабина, като съответните норми са различни за отделните авиокомпании, класове, маршрути и / или тип на самолет. Препоръчва се ръчният багаж да бъде сведен до минимум. В ръчния багаж е забранено да се слагат остри, режещи, избухливи и запалителни предмети, амуниции. Животни и растения не могат да бъдат превозвани като ръчен багаж.
1.9.3. От съображения за сигурност, изброените предмети са забранени за превоз във Вашия багаж: съдове с газ под налягане; експлозиви; фойерверки и муниции; леснозапалими твърди и течни вещества; разяждащи вещества; отровни и инфекциозни субстанции, наркотични вещества; радиоактивни вещества.
1.9.4. Ако имате проблем с повреден, забавен или загубен багаж, моля свържете се с представителите на авиокомпанията или съответната служба на летището, на което се намирате.
1.10. В самолета не се пуши! Пътниците следва да се държат по начин, по който не пречат на останалите пътници.
1.11. Без деклариране може да се изнася валута с равностойност на 8000 лв.
1.12. Пътниците могат да носят 1л концентрат, 2 бут. вино, 1стек цигари.

2. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ С АВТОБУС
2.1. Когато правите резервация за автобусен билет е необходимо да знаете:
2.1.1 трите имена на пътниците на латиница, както са изписани в документа за самоличност, с който ще се пътува.
2.1.2. документ, удостоверяващ възрастта Ви – в случай, че ползвате отстъпка за студент, пенсионер или младеж.
2.2. Автобусите са предназначени за туристическо обслужване и са лицензирани от Министерство на Транспорта. Това гарантира отлично техническо състояние, външен вид, интериор и всички удобства за дълъг път: климатик, висок пътнически етаж с панорамни стъкла, хладилник и мини бар, машина за топли напитки, видеосистема, радиокасетофон и микрофон, втора врата, индивидуално осветление и вентилация за всеки турист, подвижни седaлки и регулиращи се облегалки, обемни багажници и др. Консумацията на напитки се заплаща допълнително. По време на екскурзиите в превозните средства не се пуши. Изисква се спазването на правила за хигиена и безопасност. По време на пътуването се правят почивки през интервал от 3 ч. - 4 ч.
2.3. На туристите е разрешено да превозват багаж, като за всяко превозно средство са в сила изисквания за максимално допустимо тегло. По стандарт са разрешени 20 кг. за багажника и 5 кг. ръчен багаж. Подгответе багажа си в компактно състояние. Препоръчва се ръчният багаж да бъде сведен до минимум.
2.4. Предмети, забранени за превоз: чужд багаж; бяла и черна техника; наркотични вещества (без лекарско предписание); животни и растения; съдове с газ под налягане; Експлозиви; Фойерверки и муниции; леснозапалими твърди и течни вещества; отровни и инфекциозни субстанции; радиоактивни вещества.
2.5. За автобусни екскурзии: всички обявени часове са в местно време. Всички обявени времена на пристигане са ориентировъчни. Възможни са закъснения, породени от непреодолима сила, форсмажорни или независещи от нас обстоятелства - виж по-долу. В тези случаи, агенцията не носи отговорност за не консумирани услуги или загубено време.III . ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ


Когато правите резервация за хотелско настаняване, е необходимо да носите със себе си следните документи:
3.1. Трите имена на гостите в хотела на латиница - както са изписани в документа за самоличност.
3.2. Информация за точните дати, местоположение на хотела и вид стая
3.3. Ако сте направили резервация по телефон или e-mail ще получите отговор до 24 часа. След като получите нашето потвърждение и калкулацията за дължимата сума по резервацията, трябва да заплатите депозит в размер на 30% от общата сума в срок до 24 ч. от получаването им. В рамките на този срок ние ще пазим резервацията Ви.
Ако сте направили резервацията на място в нашия офис, депозитът се заплаща при правенето на резервацията. Доплащане: до 15 дни преди датата на настаняване, освен ако в офертата не са изрично упоменати други условия.
3.4. При ранни записвания и промоционални оферти: сроковете и условията за плащане са упоменати за всяка конкретна оферта.
3.5. Крайният срок за плащане в някои оферти е различен, съобразно изискванията на конкретния хотел.

3.6. При резервация за хотелско настаняване ще Ви предоставим следните документи:
3.6.1. Ваучер за настаняване – документ, потвърждаващ и гарантиращ направената резервация.
3.6.2. Касова бележка (при плащане в брой) и фактура за внесената от Вас сума.
3.7. Туристите се настаняват в хотели категория от 5 ***** до 1 *, което е посочено конкретно за всяка програма. Настаняването е в двойни стаи със самостоятелен санитарен възел. Категорията на хотелите се определя съгласно европейски стандарт, но се различава в отделните страни. Не всички хотели категория 3 *** разполагат с климатик и телевизор. В някои хотели ползването на климатик и телевизор се заплаща допълнително на рецепцията на хотела. В някои от хотелите се предлага настаняване в студия. Студията не разполагат с рецепция, ресторант и фоайе. Всяко студио предлага собствен санитарен възел. Не се предлагат тоалетни принадлежности и консумативи. По време на престоя спалното бельо не се сменя и студията не се почистват. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите навсякъде в Европа обикновено става след 14.00 ч. При възможност настаняването може да стане и по-рано.
3.8 Ако туристът пътува самостоятелно, доплащането за единична стая е задължително, ако изрично желае да бъде настанен самостоятелно.
3.9 При желание за настаняване в стая с три легла имайте предвид, че третото легло представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.
3.10 В хотелите е необходимо да се пази тишина, чистота, да не се оставят хранителни остатъци и бутилки. При ползване на мини бар, телефон или платен видеоканал, не забравяйте да заплатите тези услуги на рецепция.
3.11 „Бек Райзен” не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на туриста.
3.12 При хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод. В противен случай се налагат глоби на място. Агенцията не носи отговорност за това.
3.13 При екскурзиите на база полупансион, вечерята се предлага в ресторанта на хотела, в който са настанени туристите или в непосредствена близост до него.
3.14 Напитките (алкохолни и безалкохолни) по време на хранене - закуска, обяд или вечеря - се заплащат допълнително, освен ако изрично не е посочено, че са включени в цената. В някои заведения се предлагат напитки без клиента да ги е поръчал, след което му се предоставя сметка.

ІV. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ /ЕКСКУРЗИЯ ИЛИ ПОЧИВКА


1. Записване за пътуване е възможно по телефон, факс или интернет, чрез туристически агенти в страната или директно в офиса на „Бек Райзен”. Когато се записвате за екскурзия, е необходимо да носите със себе си следните документи:
1.1 Вашата лична карта за сключване на „Договор за организирано пътуване”;
1.2 Ясно копие на документа за самоличност, с който ще пътуват лицата, които ще участват в екскурзията;
1.3 Студентска книжка – в случай, че ползвате отстъпка за студент;
1.4 Копие на Удостоверение за граждански брак, сключен не по-късно от 6 м. преди началната дата на екскурзията – в случай, че за екскурзията, в която ще участвате има предвидена отстъпка за младоженци.

2. Всяка направена резервация (през сайта или в офис на агенцията) се счита за валидна само и единствено след внасянето на капаро в размер на 50% до 100% от общата цена на пътуването в срок на 2 дни след подаването на резервацията, както и след подписването на задължителния „Договор за организирано пътуване”.

2.1 Капаро- Капарото се внася в момента на подписване на договора. Окончателно плащане: до 15 дни преди датата на пътуване за автобусните и до 30 дни за самолетните екскурзии и почивки, ако в Договора за организирано пътуване не е посочен друг срок.


3. При записване за екскурзия нашите колеги ще Ви издадат следните документи:
3.1 „Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена” който съдържа описание на всички услуги, които Вие заплащате и ще получите, както и сроковете за плащания и условията по резервацията;
3.2 Ваучер за предоставена туристическа услуга – получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на екскурзията и заявените допълнителни услуги. Това е Вашият официален документ, който удостоверява резервираните и платени от Вас туристически услуги. В него са записани всички резервирани и предплатени туристически услуги:
3.3 Касова бележка за внесената от Вас сума (при плащане в брой);
3.4 Информационен формуляр за заявка на допълнителни туристически услуги;
3.5 Информационен листовка за предварителна информация на туристите;
3.6 Копие от пълните условия на задължителната застраховка “Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ за пътувания извън страната;
3.7 Сертификат за сключена „Застраховка за отговорност на туроператора”;
3.8 Фактура (при желание от страна на клиента) при представяне на необходимите реквизити за нейното издаване.
3.9 За да бъдат изрядни Вашите документи във връзка с избраната от Вас програма, моля изисквайте актуална справка за тях от Туроператора.

V ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ЕКСКУРЗИЯ (РЕКЛАМНА ЕКСКУРЗИЯ)

1. Записване за Рекламна екскурзия е възможно директно в офисите на БЕК РАЙЗЕН, чрез туристически агенти в страната, чрез пощенска карта, по интернет, телефон или факс. Всяка направена резервация (през сайта, факс, телефон или чрез пощенска карта) се счита за валидна само и единствено след плащането на цялата сума по избраната Рекламна екскурзия в срок на 2 дни след подаването на резервацията, ако не е упоменато нещо друго.
2. Когато се записвате за Рекламна екскурзия, е необходимо да носите със себе си следните документи:
2.1 Валидна лична карта или задграничен паспорт валиден минимум 6 месеца;
2.2 Ясно копие на документа за самоличност, с който ще пътуват придружаващите Ви лицата ;
2.3 За лица под 18 г. с български задгранични паспорти, които пътуват сами или с единия от родителите си на Рекламна екскурзия в чужбина, е необходима нотариално заверена декларация оригинал и копие от родителя (родителите), който не пътува/т, че е съгласен/ни детето им да пътува в чужбина за посочения период и направление, с телефон на нотариуса и име на лице, носещо отговорност за детето по време на пътуването;

3. Лица под 18г. нямат право да пътуват на Рекламна екскурзия без родител или настойник.
4. Участието на Рекламната презентация по време на екскурзията е задължителна за всички пътуващи на възраст над 18г.
5. Право на подаръци или участие в игрите по време на Рекламна екскурзия имат само лица над 18г и присъствали на Рекламната презентация.
6. Преди пътуването - Агенцията си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай, агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията. На потребителя се връща заплатената до момента сума.
7. По време на пътуването - Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място. Агенцията си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител - полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. Агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.
8. Бек Райзен не носи отговорност пред туриста в случай, че поради алкохолно или наркотично опиянение туристът възпрепятства изпълнението на програмата. Агенцията не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
9. Агенцията не носи отговорност пред туриста в случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на потърпевшия.
10. Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се възстановяват услуги, които не са ползвани. Във всички случаи при отклонение от програмата и неявяване в определените от водач - екскурзовода часове, туристът е задължен да съобщи затова. В тези случаи агенцията не носи отговорност за последствията и не възстановява средства за услугите, които не са ползвани.

VІ. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ


Необходимо е да ни информирате за всички Ваши специални изисквания, преди да сключите” Договор за организирано пътуване”, за да имаме възможност да отговорим на тях. Може да се наложи да направим разходи, за да осъществим Вашите специални желания, както и за някои от тях да се наложи да заплатите допълнителна цена, предварително или на място.

VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НАС ОБСТОЯТЕЛСТВА


1. По време на пътуването като такива се считат: влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства.
2. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.


VІІІ.МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ


1. Екскурзиите се провеждат при определен минимум туристи, който е посочен към всяка програма конкретно. Агенцията си запазва правото да анулира дата на пътуване, в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на програмата до 10 дни преди датата на отпътуване. В случаите, когато за определена дата има извънредни автобуси, срокът за анулиране на екскурзията за извънредните автобуси е 48 часа, преди началото на екскурзията. В този случай, агенцията възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване.

IX. ПОВЕДЕНИЕ НА ТУРИСТИТЕ

1. Преди пътуването - Агенцията си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай, агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията. На потребителя се връща заплатената до момента сума.
2. По време на пътуването - Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място. Агенцията си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител - полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. Агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.
3. Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се възстановяват услуги, които не са ползвани. Във всички случаи при отклонение от програмата и неявяване в определените от водач - екскурзовода часове, туристът е задължен да съобщи затова на посочените във ваучера телефонни номера. В тези случаи агенцията не носи отговорност за последствията и не възстановява средства за услугите, които не са ползвани.

X . ОТГОВОРНОСТ И РЕКЛАМАЦИИ
1. „Бек Райзен” носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в програмата.
2. „Бек Райзен” не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им – билети: фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети. В тези случаи, материална и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
3. „Бек Райзен” не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ – билет, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. Транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване.
4. Агенцията не носи отговорност за заявени и заплатени услуги по време на самата екскурзия, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
5. Агенцията не носи отговорност при забавяне поради независещи от нас обстоятелства или непреодолими събития. Услуги, които не са консумирани по вина на туриста не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.
6. Бек Райзен не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.
7. Агенцията не носи отговорност пред туриста в случай, че поради алкохолно или наркотично опиянение туристът възпрепятства изпълнението на програмата.
7.1 „Бек Райзен” не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
8. Агенцията не носи отговорност пред туриста в случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на потърпевшия.
9. При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата, туристът следва незабавно да уведоми в писмен вид екскурзовода. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да се подпише, като изрично укаже датата на подписването си. Получилите рекламацията се стремят да разрешат възникналия проблем на място.
9.1 Ако туристът не предяви рекламация по гореописания начин, то след завръщането му неговите претенции няма да бъдат разгледани и уважени. В случай, че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самата екскурзия, се съставя протокол, потвърждаващ конкретното обстоятелство, като един екземпляр се оставя на туриста. В такъв случай в три дневен срок след завръщането си, туристът следва да представи протокол или друг документ в подкрепа на исканата рекламация, подписан от служителя на „Бек Райзен”.
10. Рекламациите се разглеждат в срок до 30 / тридесет / дни след получаването им.

XI. ЗАСТРАХОВКА

На всички туристи се осигурява застраховка "Помощ при пътуване в чужбина". Застраховката е в сила по време на пътуването извън България. „Бек Райзен” е сключил застрахователен договор "Отговорност на туроператора" със Застрахователно Акционерно Дружество „ АРМЕЕЦ”

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ
1. Отклоняването от програмата на пътуването с цел гостуване на близки и роднини, свързано с неявяване в деня и часа на отпътуване от дадено населено място, се счита за емиграция. Агенцията незабавно предава информация за тези лица на полицейските и гранични служби на съответната страна, българското посолство и на администрацията в Република България.
2. Абсолютно недопустимо е качването на лица, които не фигурират в пътния лист на автобуса.
3. В случай, че Ви бъдe откраднат / загубите документ за самоличност в чужбина е необходимо първо да уведомите полицията. От полицията се издава документ, който удостоверява, че е извършена кражба/ загуба на документ. В полицейското управление следва да попълните формуляр и подробно да опишете откраднатите / загубените документи, как е станало това, кога и евентуално описание на крадеца (в случай на кражба). Документът, който Ви се издава от полицията не е достатъчен, за да се върнете в Република България, ако са Ви откраднали паспорта. Наложително е да отидете до най-близкия консулския отдел на Република България, където е необходимо да попълните бланка за издаване на временен паспорт. Тя е същата като тази, която попълвате при заявление за издаване на задграничен паспорт. Трябва да представите и три снимки. Ако представите документ, който удостоверява Вашата самоличност (лична карта, шофьорска книжка, акт за раждане) процедурата се улеснява. Следва процедура за удостоверяване на Вашата самоличност. Ще ви бъде наложена и глоба за загуба на документи. След удостоверяване на самоличността ще Ви бъде издаден временен паспорт с цел прибиране в Република България, за който също трябва да заплатите.
4. В случай, че загубите или Ви бъдат откраднати пари или други ценности е необходимо е да уведомите полицията. От полицията се издава документ, които удостоверява, че е извършена кражба. В полицейското управление се попълва формуляр с подробно описание на откраднатите вещи, как е станало това, кога и евентуално описание на крадеца. В случай че вещите Ви бъдат открити, ще Ви бъдат върнати на посочения от Вас адрес.
5. В случай, че загубите ориентация по време на екскурзията е необходимо е да се обърнете към униформен представител на полицията и да посочите мястото, където трябва да отидете. За целта винаги трябва да знаете името и адреса на хотела, в който нощувате или мястото за среща, определено от Вашия екскурзовод.
6. Ако забравите вещи в автобуса е необходимо да позвъните на тел. +3592 846 82 14, +359 0882 037 956
7. Ако забравите вещи в хотела по време на екскурзията е необходимо да позвъните на рецепцията на хотела. Екскурзоводът ще ви съдейства за телефонния номер.


XIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:Туристическа агенция „БЕК РАЙЗЕН” е регистриран Администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД. Нашите клиенти, ползвали продуктите и туристическите ни услуги могат да бъдат спокойни и сигурни за предоставените от тях лични данни. Те ще бъдат използвани само и единствено по предназначение – в процеса на осъществяване на резервираните и платени от тях туристически продукти и услуги.


 
Препоръчваме Ви да направите допълнителна застраховка "Отмяна на пътуване". За повече информация, моля, обърнете се към нашите служители.